Start typing to see products you are looking for.
  • Menu

Shopping cart

Close
Menu
Start typing to see products you are looking for.

Native American Language Music and Art

Native American Language Music and Art

Basic Ojibwa Glossary Dictionary

Basic Ojibwe words and phrases:

Double Vowel Chart
This is how to pronounce Ojibwe words.
All consanants sound the same as in English.
“Zh”- sounds like the “su” in measure
“a”- sounds like the “u” in sun
“aa”- sounds like the “a” in father
“i”- sounds like the “i” in sit
“ii”- sounds like the “ee” in feet
“o”- sounds like the “o” in go
“oo”- sounds like the “oo” in food
“e”- sounds like the “ay” in stay

Let's Start Ojibwe - Lesson 1, Facts and Welcome

Questions
Do you know him/her?- Gigikenimaa ina?
Do you remember?- Gimikwenden ina?
How are you?- Aaniin ezhi-ayaayan?
How is it outside(what is the weather like)?- Aaniin ezhiwebak agwajiing?
How old are you?- Aaniin endaso-biboonagiziyan?
What are you called(name)?- Aaniin ezhinikaazoyan?
Where are you from?- Aandi wenjibaayan?
Where are you going?- Aandi ezhaayan?

pimsleur ojibwe

Learn Ojibwe conversation with PImsleur

 

Phrases
Come here!- Ondaas
Come in- Bendigen
Hello- Boozhoo or Aaniin
My name is (your name)- Niin (your name) nindizhinikaaz.
Please- Daga
Say it again(repeat)- Ikidon miinawaa
See you again- Giga-waabamin menawaa
See you later- Giga-waabamin naagaj
Thank you- Miigwech
I am…
Afraid- Ningotaaj
Cold- Ningiikaj
Crazy- Ningiiwanaadiz
Hungry- Nimbakade
Mad- Ninishkaadiz
Resting- Nindanweb
Sad- Ningashkendam
Sick- Nindaakoz
Sorry- Nimaanendam
Thirsty- Ninoondeminikwe
Tired- Nindayekoz
Warm- Ningiizhooz
Well- Nimino-ayaa
Working- Nindanokii
Colors
Black- Makadewaa
Red- Miskwaa
White- Waabishkaa
Blue or Green- Ozhaawashkwaa
Brown or Yellow- Ozhaawaa
Family Members
Aunt, father’s sister(s)- Ninzigos(ag)
Aunt, mother’s sister(s)- Ninoshenh(yag)
Brother(s), older- Nisaye(yag)
Brother(s) or sister(s), younger- Nishiime(yag)
Daughter(s)- Nindaanis(ag)
Father(s)- Nindede(yag) or Imbaabaa(yag)
Friend(s)- Niwiijiwaagan(ag) also, Niijii(male) and Niijikwe(female)
Grandchild(childeren)- Noozhis(ag)
Grandfather(s)- Nimishomis(ag)
Grandmother(s)- Nookomis(ag)
Husband(s)- Ninaabem(ag)
Mother(s)- Nimaamaa(yag)
Sister(s), older- Nimise(yag)
Son(s)- Ningozis(ag)
Sweetheart(s)- Niinimooshe(yag)
Uncle, Father’s brother(s)- Nimishoome(yag)
Uncle, Mother’s brother(s)- Inzhishenh(yag)
Wife(wives)- Niwiiw(ag)
Animals
Ant(s)- Enigoons(ag)
Bass(s)- Ashigan(ag)
Bear(s)- Makwa(g)
Beaver(s)- Amik(wag)
Bee(s)- Aamoo(g)
Bird(s)- Bineshii(yag)
Blackbird(s)- Asiginaak(wag)
Bluejay(s)- Diindiisi(wag)
Bobcat(s)- Gidagaa-bizhiw(ag)
Butterfly(s)- Memengwaa(g)
Buffalo(s)- Mashkodebizhiki(wag)
Cat(s)- Gaazhagens(ag)
Chickadee(s)- Gijigaaneshii(yag)
Chicken(s)- Baaka’ aakwe(yag)
Chipmunk(s)- Agongosens(ag)
Coyote(s)- Wiisagi-ma’ iingan(ag)
Cow(s)- Bizhiki(wag)
Crane(s)- Mooshka’ oosi(wag)
Crow(s)- Aandeg(wag)
Deer(s)- Waawaashkeshi(wag)
Dog(s)- Animosh(ag)
Dragonfly(ies)- Boochikwanishi(wag)
Duck(s)- Zhiishiib(ag)
Bald Eagle(s)- Migizi(wag)
Golden Eagle(s)- Giniw(ag)
Firefly(ies)- Waawaatesi(wag)
Fish(s)- Giigoo(yag)
Fly(ies)- Ojiins(ag)
Fox(es)- Waagosh(ag)
Frog(s)- Omakakii(g)
Canadian Goose(geese)- Nika(g)
Snow Goose(geese)- Wewe(g)
Hawk(s)- Gekek(wag)
Horse(s)- Bebezhigooganzhii(g)
Hummingbird(s)- Nenookaasi(wag)
Loon(s)- Maang(wag)
Mallard(s)- Aninshib(ag)
Marten(s)- Waabizheshi(wag)
Mink(s)- Zhaangweshi(wag)
Minnow(s)- Giigoozens(ag)
Moose(s)- Mooz(oog)
Mosquito(s)- Zagime(g)
Mouse(mice)- Waawaabigonoojii(yag)
Muskrat(s)- Wazhashk(wag)
Northern Pike(s)- Ginoozhe(g)
Oriole(s)- Asiginaak(wag)
Owl(s)- Gookooko’ oo(g)
Otter(s)- Nigig(wag)
Partridge(s)- Bine(wag)
Pheasant(s)- Mayagi-bine(wag)
Pig(s)- Gookoosh(ag)
Porcupine(s)- Gaag(wag)
Rabbit(s)- Waabooz(oog)
Raccoon(s)- Esiban(ag)
Robin(s)- Opichi(wag)
Skunk(s)- Zhigaag(wag)
Sparrow(s)- Gakaashkinejii(wag)
Spider(s)- Asabikeshii(yag)
Squirrel(s)- Ajidamoo(g)
Snake(s)- Ginebig(oog)
Painted turtle(s)- Miskwaadesi(wag)
Snapping turtle(s)- Mikinaak(wag)
Sturgeon(s)- Name(wag)
Sucker(s)- Namebin(ag)
Sunfish(s)- Agwadaashi(wag)
Thunderbird(s)- Binesi(wag)
Turkey(s)- Mizise(g)
Turtle(s)- Mishiike(yag)
Vulture(s)- Wiinaange(wag)
Walleye(s)- Ogaa(wag)
Weasel(s)- Zhingos(ag)
Whitefish(s)- Adikameg(wag)
Wolf(wolves)- Ma’ iingan(ag)
Woodchuck(s)- Makakojiishi(wag)
Downey Woodpecker(s)- Baapaase(wag)
Pileated Woodpecker(s)- Meme(g)
Woodtick(s)- Ezigaa(g)
Wren(s)- Anaamisagadaweshii(wag)
Trees
Tree(s)- Mitig(oog)
Balsam fir(s)- Zhingob(iig)
Black Ash(s)- Aagimaak(wag)
Jack Pine(s)- Wakikaandag(oog)
Maple(s)- Aninaatig(oog)
Norway Pine(s)- Apakwanagemag(oog)
Poplar(s)- Azaadi(wag)
Red Cedar(s)- Miskwaawaak(oog)
Red Osier Dogwood(s)- Miskwaabiiminzh(iig)
Speckled or Tag Alder(s)- Wadoop(iig)
Spruce(s)- Gaawaandag(oog)
White Ash(s)- Baapaagimaak(wag)
White Birch(s)- Wiigwaasi-mitig(oog)
White Cedar(s)- Giizhik(ag)
Willow(s)- Oziisigobiminzh(iig)
Food
Bean(s)- Miskodiisimin(ag)
Blackberry(s)- Odatagaagomin(ag)
Blueberries-Miinan
Bread- Bakwezhigan
Cherry(s)- Ookwemin(an)
Coffee- Makademashkikiwaaboo
Cookie(s)- Bakwezhigans(ag)
Corn- Mandaamin(ag)
Cranberry(s)- Mashkiigimin(ag)
Fry Bread- Zaasakokwaanibakwezhigan(ag)
Maple Sugar- Anishinaabe Ziinzibaakwad
Meat- Wiiyaas
Milk- Doodooshaaboo
Pea(s)- Anijiimin(an)
Pepper- Wiisagad
Raspberry(s)- Miskomin(ag)
Salt- Zhiiwitaagan
Strawberry(s)- Ode’ imin(an)
Sugar- Ziinzibaakwad
Tea- Aniibiish
Tomato(s)- Gichi-ogin(iig)
Wild Rice- Manoomin
Weather
It is…
A cool wind- Dakaasin
A nice day- Mino Giizhigad
Clear- Mizhakwad
Cloudy- Ningwaanakwad
Cold- Gisinaa
Foggy- Awan
Hot- Gizhaate
It Freezes Over(lake)- Gashkadin
Nasty Weather- Niiskaadad
Raining- Gimiwan
Slippery- Ozhaashaa
Snowing- Zoogipon
There are Northern Lights- Waawaate


There is a tornado or whilrwind- Ashibishidosh
Thundering- Animikiikaa
Warm and mild- Aabawaa
Windy- Noodin
Four Seasons
Winter- Biboon
Spring- Ziigwan
Summer- Niibin
Fall- Dagwaagin
Four Directions
East- Waabanong
North- Giiwedinong
South- Zhaawanong
West- Ningaabi’ anong
Four Races
African American(s)- Makade-Wiiyaas(ag)
Asian(s)- Aniibiishike-inini(wag)
European(s)- Gichi-mookomaan(ag) or Wayaabishkiwed(waad)
Indian(s)- Anishinaabe(g)
Four Stages of Life
Baby(ies)- Abinoojiiyens(ag)
Child(childeren)- Abinoojii(yag)
Boy(s)- Gwiiwizens(ag)
Girl(s)- Ikwesens(ag)
Women(Women)- Ikwe(wag)
Man(men)- Inini(wag)
Old Woman(women)- Mindimooye(yag)
Old Man(men)- Akiwenzii(yag)
Four Medacines
Ceder- Giizhikaandagoons
Sage- Bashkodejiibik
Sweet Grass- Bashkodemashkosiw
Tobacco- Asemaa
Four Parts of a Plant
Flower(s)- Waabigwan(iin)
Leaf(s)- Aniibish(an)
Root(s)- Ojiibik(an)
Stem(s)- Shiizhins(an)
Numbers
How old are you?- Aaniin endaso-biboonagiziyan?
One- Bizhig
Two- Niizh
Three- Niswi
Four- Niiwin
Five- Naanan
Six- Ningodwaaswi
Seven- Niizhwaaswi
Eight- Nishwaaswi
Nine- Zhaangaswi
Ten- Midaaswi
Eleven to nineteen add Ashi before number
Eleven- Ashi bezhig
Twenty to twenty-nine add Niizhtana ashi before number
Twenty-one- Niizhtana ashi bezhig
Thirty to thirty-nine add Nisimidana ashi
Thirty-one- Nisimidana ashi bezhig
Forties add Niimidana ashi
Forty-one- Niimidana ashi bezhig
Fifties add Naanimidana ashi
Fifty-one- Naanimidana ashi bezhig
Sixties add Ningodwaasimidana ashi
Seventies add Niizhwaasimidana ashi
Eighties add Nishwaasimidana ashi
Nineties add Zhaangasimidana ashi
Hundereds add Ningodwaak ashi
One week- Ningo anami’e giizhig
One month- Ningo giizis
One year- Ningo biboon
Pounds- Dibaabiishkoojigan
Gallons- Mnikwaajigan
Miles- Dasodiba’igan
Time
What time is it?- Aaniin endaso-diba’ iganed?
One o’clock- Ningo-diba’ iganed
Two o’clock- Niizho-diba’iganed
Three o’clock- Niso-diba’ iganed
Four o’clock- Niiyo-diba’ iganed
Five o’clock- Naano-diba’ iganed
Six o’clock- Ningodwaaso-diba’ iganed
Seven o’ clock- Niizhwaaso-diba’ iganed
Eight o’clock- Nishwaaso-diba’ iganed
Nine o’clock- Zhaangaso-diba’ iganed
Ten o’clock- Midaaso-diba’ iganed
Eleven o’clock- Ashi ningo-diba’ iganed
Twelve o’clock- Ashi niizho-diba’ iganed
Hour- Diba’igan
Minute- Diba’iganens
Days of the Week
Monday(day after prayer day)- Ishwaa-anami’e giizhigad
Tuesday(second day)- Niizho-giizhigad
Wednesday(half way)- Aabitoose
Thursday(fourth day)- Niiyo giizhigad
Friday(fifth day)- Naano giizhigad
Saturday(floor washing day)- Giziibiigiisaginige-giizhigad
Sunday(last work day or prayer day)- Ishwaaj-anokiigiizhigad or Anami’e-giizhigad
Months
January(Great Spirit Moon)- Gichi-Manidoo-Giizis
February(Sucker Fish Moon)- Namebini-Giizis
March(Crust on the Snow Moon)- Onaabani-Giizis
April(Sap Boiling Moon)- Iskigamizige-Giizis
May(Flower Budding Moon)- Zaagibagaa-Giizis
June(Strawberry Moon)- Ode’ imini-Giizis
July(Half -Way, Summer Moon)- Abitaa-Niibini-Giizis
August(Wild Rice Moon)- Manoominike-Giizis
September(Leaves Changing Color Moon)- Waatebagaa-Giizis
October(Leaves Falling Moon)- Binaakwe-Giizis
November(Freezing Over Moon)- Gashkadino-Giizis
December(Little Spirit Moon)- Manidoo-Giizisoons
Body Parts
Arm(s)- Ninik(an)
Back(s)- Nipikwan(an)
Ear(s)- nitawag(an)
Eye(s)- Nishkiinzhig(oon)
Finger(s)- Nininjiins(an)
Foot(feet)- Ninzid(an)
Head(s)- Nishtigwaan(an)
Heart(s)- Ninde’(an)
Hand(s)- Ninij(iin)
Leg(s)- Nikaad(an)
Mouth(s)- Nindoon(an)
Nose(s)- Injaanzh(an)
Stomach(s)- Nimsad(an)
Toe(s)- Niibinaakwaanizidaan(an)
Tongue(s)- Nindenaniw(an)
Reservations
Bad River- Mashkii-ziibing
Bay Mills- Gnoozhekaaning
Fond du Lac- Nagaajiwanaang
Grand Portage- Gichi-Oniigaming
Keewenaw Bay- Wiikwedong
Lac Courte Oreilles- Odaawaa-zaaga’iganiing
Lac du Flambeau- Waaswaaganing
Lac Vieux Desert- Getegitigaaning
Leech Lake- Gaa-Zagaskwaajimekaag
MilleLacs Lake- Misi-Zaaga’iganing
Nett Lake- Asabiikone-Zaaga’iganing
Red Cliff- Gaa-Miskwaabikaag
Red Lake- Miskwaagamiiwi-Zaaga’iganing
Mole Lake- Zaka’aaganing
Sault Ste Marie- Baawitigong
Vermilion Lake- Onamani-Zaaga’iganing
White Earth- Gaa-Waabaabiganikaag
Other
Birch bark- Wiigwaas
Blanket(s)- Waabooyaan(an)
Casino-Endazhi-ataading
College(s)- Gabe-gikendaasoowigamig
Dancers- Naamiwaad
Day- Giizhigad
Drink- Minikwe
Drum(s)- Dewe’igan(ag)
Earth- Aki
Eat- Wiisini
Feather(s)- Miigwan(ag)
Gas Station- Waasamoobimide-adaawewigamig
Hospital- Aakoziiwigamig
Lake(s)- Zaaga’igan(an)
Medicine Man- Mashkikiiwinini
Medacine Woman- Mashkikiikwe
Money- Zhooniyaa
Moon(s)- Dibiki-giizis(oog)
Night- Dibikad
No- Gaawiin
Ojibwe people(s)- Anishinaabe(g)
Ojibwe language- Anishinaabemowin
Outside- Agwajiing
Pipe(s)- Opwaagan(ag)
Powwow- Niimi’idim
Resaurant- Wiisiniiwigamig
River(s)- Ziibi(wan)
School- Gikinoo’amaadiiwigamig
Singers- Negamowaad
Smudge- Nookwezigan
Star(s)- Anang(oog)
Store- Adaawewigamig
Stream(s)- Ziibiins(an)
Sun- Giizis
Sunset- Bangishimog
Today(now)- Noongom
Tonight- noongom dibikad
Town(s)- Oodena(wan)
Warrior(s)- Ogichidaa(wag)
Yes- Eya’

Scroll To Top

#title#

#price#
×