The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Vietnamese Children's Book)

The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Vietnamese Children's Book)
The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Vietnamese Children's Book)
The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Vietnamese Children's Book)
The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Vietnamese Children's Book)
The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Vietnamese Children's Book)

The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Vietnamese Children's Book)

$11.95

Fast and Free Shipping -   English and Vietnamese Edition

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other.

Large print and colorful illustrations!
Available in paperback and hardcover formats
Age Range: 3 - 9 years
32 pages and 8 and a half inches tall and wide.
 

See More Vietnamese Bilingual Books! The Wheels: The Friendship Race is available in 25 languages! See variations to order all 25 languages at one low price. 

 Description in Vietnamese:

Tình bạn là gì? Hãy cùng ba người bạn tốt trong câu chuyện khám phá ý nghĩa của tình bạn thật sự. Họ đã bắt đầu một cuộc đua, nhưng lại quyết định cùng nhau về đích, khi giúp một người bạn đang gặp khó khăn. Tập truyện này sẽ dạy cho trẻ những kỹ năng tích cực của tình bạn như chia sẻ, hỗ trợ, và giúp đỡ nhau trong công việc.